Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Filantrop"

Daj się zauważyć. Pokaż ważne działanie społeczne!

W wielkopolskich społecznościach lokalnych realizowanych jest wiele inicjatyw na rzecz środowisk osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza promowania ich aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym. Żeby można było je dostrzec i aby służyły za przykład tak zwanych „dobrych praktyk”, Samorząd Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu organizuje dziewiątą edycję konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami”.

            Konkurs ma charakter otwarty. Celem jest nagrodzenie i wyróżnienie akcji, projektów, usług oraz kampanii społecznych, które były realizowane w 2018 roku i/lub 2019 (do dnia ogłoszenia konkursu) na rzecz włączenia w życie społeczne osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia. W konkursie mogą brać udział instytucje, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty. Do konkursu można zgłaszać również inicjatywy realizowane w partnerstwie z innym podmiotem (np. z organizacją pozarządową).

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 24 maja. Konkurs jest prowadzony wyłącznie na terenie województwa wielkopolskiego i dotyczy działań realizowanych na rzecz mieszkańców tego województwa. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić więcej niż jedno działanie. W takim przypadku dla każdego zgłaszanego działania należy wypełnić i dostarczyć osobno komplet dokumentów.

Warunkiem udziału w konkursie jest zapoznanie się z regulaminem zamieszczonym poniżej, wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej ROPS w Poznaniu. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z jego edytowalną wersją na nośniku elektronicznym (pendrive lub płyta CD) oraz dokumentację fotograficzną należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań z dopiskiem na kopercie: „Konkurs „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami””. Decyduje data stempla pocztowego.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do dnia 15 czerwca 2019 roku, a zakończenie – nie później niż do dnia 30 czerwca. Informacji w sprawie konkursu udziela Monika Zembrzycka, tel. (61) 856 73 34, e-mail: monika.zembrzycka@rops.poznan.pl

Uchwała nr 642/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2019 roku

Ogłoszenie konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami”

Regulamin konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami”

Formularz zgłoszeniowy 
Finansują:
Pomagają nam:
strony www, aplikacje dedykowane