Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Filantrop"

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Filantrop” realizuje projekt pod nazwą „Wydawanie miesięcznika „Filantrop Naszych Czasów”” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jest to projekt w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dofinansowany w konkursie nr 4/2017 „Samodzielni i skuteczni”, kierunku pomocy 4: zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji.

Termin realizacji projektu:

Projekt obejmuje 3 okresy finansowania, łącznie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 marca 2021 roku.

Nazwa zadania, którego dotyczy projekt:

Opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych:

a) dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością,

b) kierowanych do osób niepełnosprawnych, w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille’a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania

Cel realizacji projektu:

Udzielanie osobom z niepełnosprawnościami informacji o: potrzebach i ograniczeniach wynikających z różnych typów niepełnosprawności, prawach przysługujących osobom z niepełnosprawnościami, formach wsparcia ze strony instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych działających na ich rzecz, formach aktywizacji zawodowej i możliwościach pozyskania zatrudnienia.

Działania oraz harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu:

W każdym miesiącu powtarzane są następujące działania w ramach projektu:

1.1 pisanie artykułów i wykonywanie fotoreportaży przez autorów miesięcznika;

1.2 dobór i adiustacja tekstów do kolejnych wydań;

1.3 kwalifikowanie ogółu tekstów nadsyłanych do druku, dobór grafiki i sporządzanie makiet poszczególnych numerów czasopisma, nadzór nad wykonywaniem podzadań przez personel administracyjny i merytoryczny;

1.4 dwukrotna korekta całości każdego wydania miesięcznika;

1.5 skład i redakcja techniczna;

1.6 druk i oprawa introligatorska oraz kolportaż wydawnictwa;

1.7 prace biurowe związane z dystrybucją wydawnictwa;

1.8 obsługa księgowa projektu;

1.9 opracowywanie dokumentacji finansowej;

Podsumowaniem projektu będzie sporządzenie i analiza ankiety ewaluacyjnej.

Aktualności dotyczące realizowanego projektu:

W pierwszym okresie finansowania, tj. od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2019 roku Wnioskodawca opracował i wydał 15 numerów miesięcznika „Filantrop Naszych Czasów” dostępnych bezpłatnie zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej. Czasopismo jest każdego miesiąca dystrybuowane do beneficjentów z następujących województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podlaskiego, pomorskiego i wielkopolskiego. 
Finansują:
Pomagają nam:
strony www, aplikacje dedykowane