„Przystanek WTZ” szansą na zmianę

Zdjęcie przedstawia ludzi siedzących przy stolikach i osoby, które podchodzą do nich

Zaprzyjaźniona z nami Fundacja im. Królowej Polski świętej Jadwigi wraz z partnerami – Zakładem Aktywności Zawodowej w Słupcy oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu realizuje projekt pod nazwą: „Przystanek WTZ”. Przedsięwzięcie trwa od 1 września 2021 roku do 31 sierpnia 2023 roku. Projekt jest kierowany 310 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Zainteresowani uczestnictwem w projekcie muszą spełnić następujące warunki: posiadać ważne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie pracować i mieszkać na terenie województwa wielkopolskiego. Odbiorcami działań o charakterze środowiskowym będą – jak informuje lider projektu na swojej stronie internetowej – także osoby z otoczenia beneficjentów projektu.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i integracja społeczna ukierunkowana na zatrudnienie w zakładzie aktywności zawodowej w Poznaniu i Puszczykowie. Przewidziane formy wsparcia w ramach projektu to między innymi: opracowanie dla każdego uczestnika indywidualnej ścieżki reintegracji (spotkania z psychologiem oraz doradcą zawodowym), usługi asystenckie dla uczestników, treningi kompetencji i umiejętności społecznych, kursy aktywnego poszukiwania pracy, kursy zawodowe, 3-miesięczne staże (dla 20 uczestników), wizyty studyjne (dla grupy 100 uczestników + 100 osób z otoczenia), obóz wspierająco-integracyjny (dla grupy 100 uczestników + 100 osób z otoczenia), doradztwo prawne i doradztwo psychologiczne, a także wsparcie trenera pracy. Wszystkie wymienione działania są dla uczestników bezpłatne. Dodatkowe informacje na temat projektu „Przystanek WTZ” można uzyskać pod numerem telefonu: 690 653 079. 

Zdjęcie pochodzi z zasobów Fundacji im. Królowej Polski świętej Jadwigi.