Statut Fundacji

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Fundacja pod nazwą „Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Filantrop”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Katarzynę Bajerowicz- Piotrowską, zwaną dalej „Fundatorem”, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. Nr 21, poz. 97 z późn. zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.

§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.

Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.

§ 4.

Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może podejmować działania poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych właściwymi przepisami prawa

§ 5.

 1. Fundacja może posługiwać się znakiem i pieczęcią.
 2. Nazwa, znak i pieczęć Fundacji korzystają z ochrony prawnej.

§ 6.

Fundacja może wystąpić o status organizacji pożytku publicznego.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§ 7.

1. Głównym celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy w ramach działalności pożytku publicznego. Do celów priorytetowych Fundacji należy:

1) wszechstronna działalność na rzecz integracji i rehabilitacji społecznej oraz zawodowej osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin,

2) promocja sukcesów zawodowych, społecznych, kulturalnych i osobistych osób niepełnosprawnych I zagrożonych wykluczeniem społecznym,

3) działalność charytatywna.

2. Celami Fundacji wynikającymi z działalności pożytku publicznego są:

1) pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;

2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3) działalność charytatywna;

4) ochrona i promocja zdrowia;

5) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

6) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

7) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

8) promocja i organizacja wolontariatu;

§ 8.

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez nieodpłatne: (art. 6 i 7 uoDPPioW):

a) Wydawanie czasopism, publikacji książkowych i innych, prezentujących twórczość literacką, plastyczną i fotograficzną osób niepełnosprawnych. (PKD 58 11 Z, PKD 58 13 Z, PKD 58 14 Z)

b) Organizowanie konkursów, spotkań autorskich, koncertów, wystaw i innych form mających na celu promocję problematyki i twórczych dokonań osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. (PKD 93 29 Z)

c) Organizowanie warsztatów, szkoleń, treningów, obozów, paneli dyskusyjnych, konferencji, kampanii społecznych, wystawy i inne akcje społeczne związane z celami statutowymi (PKD 88 99 Z)

d) Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, prawnej, w staraniach o pracę, psychologicznej, informacyjnej i doradczej oraz innej osobom niepełnosprawnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz ich rodzinom. (PKD 94 99 Z)

e) Promocję problematyki i osiągnięć osób niepełnosprawnych. (PKD 94 99 Z)

f) Organizowanie pracowni, ośrodków, turnusów rehabilitacyjnych celem prowadzenia terapii osób niepełnosprawnych.  (PKD 58 14 Z)

g) działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (94.99.Z);

h) Działalność charytatywną (PKD 88.99.Z);

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez odpłatne (art. 6 i 8 uoDPPioW):

a) Organizowanie konkursów, spotkań autorskich, koncertów, wystaw i innych form mających na celu promocję problematyki i twórczych dokonań osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. (PKD 93 29 Z)

b) Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, prawnej, w staraniach o pracę, psychologicznej, informacyjnej i doradczej oraz innej osobom niepełnosprawnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz ich rodzinom. (PKD 94 99 Z)

c) Promocję problematyki i osiągnięć osób niepełnosprawnych. (PKD 94 99 Z)

d) Organizowanie pracowni, ośrodków, turnusów rehabilitacyjnych celem prowadzenia terapii osób niepełnosprawnych. (PKD 58 14 Z)

e) działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (94.99.Z);

§ 9.

 1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych lub fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 2. Fundacja może zakładać koła środowiskowe i kluby osób fizycznych oraz prawnych, wspierające jej działalność.

§ 10.

Ministrem sprawującym nadzór nad Fundacją ze względu na zakres działalności Fundacji oraz jej cele statutowe jest Minister właściwy ds. pracy i polityki społecznej.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 11.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 3.000 zł oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 12.

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów, grantów i darowizn
 2. subwencji osób prawnych,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością  lub w użytku Fundacji.

§ 13.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

§ 14.

1. Fundacja ma prawo gromadzenia swoich funduszy w walucie polskiej oraz w walutach obcych na rachunkach bankowych i korzystania z nich zgodnie z prawem, jeżeli darowizna lub spadek na rzecz Fundacji nastąpiły w takiej walucie.

2. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanej dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział III a 

Działalność gospodarcza Fundacji

§ 14 a

(wykreślono)

§ 14 b

(wykreślono)

§ 14 c

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania ich majątku Fundacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 15.

Organami Fundacji są:

 1. Fundator
 2. Zarząd Fundacji
 3. Rada Fundacji

§ 16.

 1. Do kompetencji Fundatora należą:
  1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji z zaznaczeniem ich funkcji,
  2) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z jego działalności,
  3) zmiany statutu i celów statutowych,
  4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji i jej Przewodniczącego,
  5) uchwalanie regulaminu działania Zarządu Fundacji i Rady Fundacji,
  6) ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu
  7) inne sprawy określone statutem
 2. Członków organów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
 3. Kadencja Zarządu trwa 7 lat.
 4. Fundator uchwala regulamin działania Zarządu Fundacji i Rady Fundacji.

§ 17.

W razie śmierci Fundatora w jego miejsce mogą wstąpić następcy prawni.

§ 18.

 1. Fundator może działać przez swego pełnomocnika.
 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, a jego oryginał lub uwierzytelniony odpis musi być załączony do protokołu.

§ 19.

 1. Zarząd Fundacji jest dwuosobowy, stanowią go Przewodniczący Zarządu i Sekretarz Zarządu.
 2. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Do reprezentowania Fundacji, składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Fundacji uprawnionych jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.

§ 20.

Do kompetencji Zarządu należą sprawy nie zastrzeżone w myśl przepisów i statutu dla innych organów Fundacji, a w szczególności:

 1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 2. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 3. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji w zakresie jej celów statutowych,
 4. prowadzenie list ofiarodawców,
 5. decydowanie o przeznaczeniu zgromadzonych środków,
 6. sporządzanie i przedkładanie Radzie Fundacji rocznych sprawozdań z działalności Zarządu,
 7. sporządzanie sprawozdań o działalności Fundacji stosownie do art. 12 ustawy o fundacjach,
 8. sporządzanie informacji o działalności Fundacji na każde żądanie Rady Fundacji,
 9. utworzenie Biura Fundacji i opracowanie jego regulaminu,
 10. ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji,

§ 21.

Uchwały Zarządu są protokołowane.

§ 22.

1. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą:

 1. śmierci członka
 2. złożenia rezygnacji,
 3. odwołania przez Zgromadzenie.

2. W przypadku śmierci lub ustąpienia członka Zarządu, do czasu powołania nowego członka Fundację na zewnątrz reprezentuje drugi członek Zarządu.

§ 23.

Zarząd może powołać Biuro Fundacji i jego Dyrektora.

§ 24.

Do zadań Biura Fundacji należą:

 1. obsługa administracyjna Zarządu,
 2. bieżąca obsługa administracyjna związana z działalnością Fundacji.

§ 25.

Biuro Fundacji i jego Dyrektor działają w oparciu o regulamin i pełnomocnictwa Zarządu Fundacji.

§ 26.

Wynagrodzenia pracowników Fundacji są wypłacane z wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazanych przez Fundatora.

§ 27.

 1. Rada Fundacji składa się z Przewodniczącego i 2 członków.
 2. Przewodniczący kieruje działalnością Rady Fundacji.
 3. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem w Zarządzie Fundacji.

Członkowie Rady Fundacji:

a)  nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu,

b)  nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c)  mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§ 28.

 1. Rada Fundacji jest kolegialnym organem kontroli i nadzoru, odrębnym od Zarządu i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru.
 2. Radę Fundacji powołuje Fundator na czas nieokreślony.

§ 29.

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

 1. wykonywanie kontroli i nadzoru nad działalnością Fundacji,
 2. opiniowanie strategii działalności Fundacji,
 3. inicjowanie kierunków działalności Fundacji,
 4. propagowanie celów, dla których powstała Fundacja,
 5. przyznawanie wyróżnień honorowych osobom zasłużonym dla Fundacji i działalności społecznej.

§ 30.

Rada Fundacji może:

– żądać od Zarządu  przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji

– żądać od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących działalności Fundacji.

§ 31.

Rada Fundacji wyraża opinie w sprawach przedłożonych przez Zarząd.

§ 32.

 1. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący wysyłając pisemne zaproszenia, które powinny dotrzeć do każdego członka Rady co najmniej na 14 dni przed datą posiedzenia.
 2. Szczegółowe zasady zwoływania posiedzeń oraz podział pracy w Radzie Fundacji określa regulamin Rady Fundacji.
 3. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się nie rzadziej niż raz na rok.

§ 33.

 1. Rada Fundacji jest władna podejmować uchwały, jeżeli w posiedzeniu lub głosowaniu biorą udział wszyscy członkowie Rady.
 2. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

§ 34.

Z posiedzeń Rady Fundacji należy sporządzać protokoły.

§ 35.

Rada Fundacji składa Fundatorowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności.

Rozdział V

Zmiana statutu

§ 36.

Zmiany statutu i celów statutowych może dokonać Fundator.

§ 37.

Zmiana statutu i celów statutowych następuje w formie i trybie przewidzianym dla jego ustanowienia.

Rozdział VI

Likwidacja Fundacji

§ 38.

Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się środków finansowych i jej majątku bądź w razie zrealizowania celów statutowych.

§ 39.

 1. O postawieniu Fundacji w stan likwidacji decyduje Fundator, a przeprowadza ją Zarząd
 2. O postawieniu Fundacji w stan likwidacji zawiadamia się Ministra.

§ 40.

Majątek Fundacji pozostały po jej likwidacji będzie przeznaczony na cele zgodne z celami Fundacji, wskazane przez Fundatora.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 41.

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.

§ 42.

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 43.

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.

§ 44.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejestrowy.