Świadczenie uzupełniające

Osoba na wózku pokonuje drogę ze swoim opiekunem

Osoby pełnoletnie, niezdolne do samodzielnej egzystencji, zamieszkujące w Polsce, mogą ubiegać się o świadczenie „500+” dla osób z niepełnosprawnościami. To świadczenie, które wypłacane jest na wniosek. Wniosek może złożyć w imieniu strony zainteresowanej przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik bądź opiekun faktyczny, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS, w każdym oddziale ZUS lub przesłać pocztą tradycyjną.

Wyżej wymienione świadczenie uzupełniające przyznawane jest osobom, które: ukończyły 18 rok życia, są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została potwierdzona orzeczeniem o niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, nie są uprawnione do otrzymywania emerytury bądź renty ani nie mają ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych (np. zasiłku stałego), są uprawnione do wyżej wymienionych świadczeń, ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza kwoty 1772,08 zł, mieszkają na stałe w Polsce, mają obywatelstwo polskie, prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce (w przypadku obywateli innych państw Unii Europejskiej). Przy ustalaniu kwoty 1772,08 zł ZUS nie bierze pod uwagę kwoty renty rodzinnej przyznanej dziecku, które stało się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 roku życia lub w czasie nauki w szkole przed ukończeniem 25 roku życia. Dodatkowe informacje na temat świadczenia uzupełniającego można znaleźć na stronie www.zus.pl – link do strony.

Źródło: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (https://pfron.org.pl). Zdjęcie pochodzi z zasobów strony pixabay.com – link do strony.