Nabór kandydatów do Rady

Po obu stronach dużego, jasnego stołu siedzą przedstawiciele Rady.

Jan Grabkowski, starosta poznański ogłosił nabór kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych nowej kadencji. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym starosty m.in. w zakresie inspirowania przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami, oceny realizacji programów, opiniowania projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu.

Kandydaci na członków Rady mogą być zgłaszani przez działające na terenie powiatu poznańskiego organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy). Zgłoszenie powinno zawierać: pełną nazwę i adres zgłaszającego, imię, nazwisko, adres korespondencyjny wraz z numerem telefonu i adresem e-mail kandydata, informację o dotychczasowej działalności kandydata na rzecz osób z niepełnosprawnościami, a także oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na członka Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych. Niezbędne jest również oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 11 sierpnia. Formularz zgłoszenia kandydata do Rady wraz z wymaganymi załącznikami dostępny jest w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 (pokój 104 lub 119) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego – link do strony

Zgłoszenia kandydatów należy przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, ul. Słowackiego 8, 60-509 Poznań lub składać osobiście w kancelarii Starostwa (ul. Słowackiego 8, pokój 018). Spośród zgłoszonych kandydatów starosta poznański powoła Powiatową Społeczną Radę do spraw Osób Niepełnosprawnych w liczbie 5 osób.

 

Opracowanie: redakcja miesięcznika „Filantrop Naszych Czasów”. Zdjęcie poglądowe pochodzi ze strony: https://powiat.poznan.pl