Dla wnikliwych badaczy

Dziewczyna ubrana w togę i biret wznosi prawą rękę do góry, a na jej twarzy gości uśmiech.

Prace magisterskie związane z zagadnieniem niepełnosprawności, które uzyskały ocenę bardzo dobrą oraz rozprawy doktorskie podejmujące problematykę osób z niepełnosprawnościami mogą być zgłaszane do XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Otwarte Drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem jest niepełnosprawność w wymiarze społecznym, zawodowym lub zdrowotnym.

Organizatorem konkursu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Termin zgłaszania prac mija 20 września o godzinie 23.59. Konkurs jest adresowany do absolwentów studiów magisterskich lub doktoranckich oraz do osób, które obroniły pracę doktorską w innym trybie. W przypadku prac doktorskich możliwe jest zgłoszenie ich do konkursu pod warunkiem, że zostały obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia pracy do konkursu.

Pracę do konkursu może zgłosić autor po uzyskaniu pisemnej rekomendacji promotora, którą należy załączyć do zgłoszenia, dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej albo doktorskiej. Zalecane jest, aby prace przesłane na konkurs spełniały wymogi dostępności określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych oraz aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – wymóg ten jest zalecany, jednak nie obligatoryjny. Zgłoszenie pracy do konkursu nie gwarantuje otrzymania nagrody.

Zgłoszona praca musi podejmować tematykę niepełnosprawności w co najmniej jednej z następujących kategorii: rehabilitacja społeczna i zawodowa, rozwiązania technologiczne i architektoniczne służące osobom z niepełnosprawnościami, dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami, rehabilitacja medyczna.

Dla autorów prac magisterskich przewiduje się trzy nagrody pieniężne w każdej z kategorii: pierwsza nagroda w wysokości 7 tysięcy złotych, druga nagroda w wysokości 5 tysięcy złotych i trzecia nagroda w wysokości 4 tysięcy złotych. Dla autorów prac doktorskich także przewiduje się trzy nagrody pieniężne w każdej z kategorii: pierwsza nagroda w wysokości 13 tysięcy złotych, druga nagroda w wysokości 11 tysięcy złotych i trzecia nagroda w wysokości 9 tysięcy złotych. Laureaci konkursu są zobowiązani do publikacji artykułu naukowego w kwartalniku pt. „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” powstałego na podstawie nagrodzonej pracy, który należy nadesłać w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o uzyskaniu nagrody na adres: kwartalnik@pfron.org.pl

Zgłoszenie prac do konkursu odbywa się w formie elektronicznej. Zgłoszenia prac w formacie PDF oraz DOCX przyjmowane są pod adresem: konkurs@pfron.org.pl Do pracy magisterskiej lub doktorskiej należy załączyć formularz zgłoszeniowy – wypełniony i podpisany cyfrowo bądź odręcznie, recenzję pracy oraz oświadczenie uczestnika konkursu o braku konfliktu interesów z członkami komisji konkursowej. Informacje o wynikach konkursu oraz uroczystej gali wręczenia nagród zostaną podane w odrębnym komunikacie na stronie internetowej https://pfron.org.pl

Podajemy link do strony z ogłoszeniem o konkursie „Otwarte Drzwi”: link do strony

 

Opracowanie: redakcja miesięcznika „Filantrop Naszych Czasów”. Zdjęcie poglądowe pochodzi ze strony: https://beautyandmore.pl/