Zapytania ofertowe na usługę składu i druku

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Filantrop” w Poznaniu umieszcza zapytanie ofertowe na realizację usług: składu komputerowego i redakcji technicznej oraz druku i oprawy introligatorskiej miesięcznika „Filantrop Naszych Czasów” w okresie od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Zamawiający zastrzega, że umowa na realizację zamówienia zawarta zostanie pod warunkiem zawieszającym w postaci uzyskania przez Zamawiającego i przekazania Wykonawcy informacji o pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków PFRON. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wskazana przez wyłonionego Wykonawcę cena ofertowa ujęta zostanie w budżecie wniosku o dofinansowanie zadania jako cena (stawka) usługi w ramach zadania.

Oferty złożyć można:

w wersji papierowej przesyłając ofertę do dnia 28.02.2023 r. na niżej wskazany adres Zamawiającego:

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Filantrop” os. Bolesława Chrobrego 33/65

60 – 681 Poznań

Decyduje data stempla pocztowego. Ofertę należy przesłać w zamkniętej kopercie, opatrzonej numerem postępowania: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/SKŁAD/FnC/2023

w wersji elektronicznej, przesyłając skan oferty do dnia 28.02.2023 r. na niżej wskazany adres email Zamawiającego:

mbajerowicz@wp.pl

Decyduje data wpływu oferty na ww. adres email. W tytule maila należy wpisać numer postępowania: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/DRUK/FnC/2023

Prosimy o składanie kompletnych ofert wraz z wymaganymi oświadczeniami.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe na usługę składu komputerowego i redakcji technicznej

Zapytanie ofertowe na usługę druku i oprawy introligatorskiej