Dodatkowe wsparcie PFRON dla NGO

Zdjęcie przedstawia leżący na stole kalkulator, pióro i dokument.

Organizacje pozarządowe realizujące zadania zlecane dofinansowywane ze środków PFRON mogą do dnia 19 października 2022 r. składać wnioski o zwiększenie dofinansowania. Uprawnione do wnioskowania są organizacje, które zawarły umowy wieloletnie w ramach konkursu pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ” (konkurs nr 1/2019) i konkursu pn. „Pokonamy bariery” (konkurs nr 1/2020). 

Kwota, o jaką nastąpi zwiększenie dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu wskaźnika inflacji ogłoszonego przez GUS za sierpień 2022 r. (tj. 16,1%) i kwoty dofinansowania wynikającej z aneksu zawartego na bieżący okres finansowania. Zaproponowane przez Fundusz dodatkowe wsparcie dla organizacji pozarządowych działających w obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnościami ma na celu przeciwdziałanie skutkom inflacji i może dotyczyć wyłącznie projektów: w trzecim okresie finansowania – w przypadku konkursu „Kierunek AKTYWNOŚĆ” i w drugim okresie finansowania – w przypadku konkursu „Pokonamy bariery”, trwającym maksymalnie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.

Decyzja w sprawie zwiększenia wysokości dofinansowania podejmowana jest na uzasadniony wniosek zleceniobiorcy. Do wniosku należy załączyć propozycję aktualizacji budżetu projektu (w wersji MS Excel) oraz propozycję aktualizacji wartości wskaźników ewaluacji. Wartość wskaźnika produktu oraz wskaźnika rezultatu nie może ulec zmniejszeniu.

Wniosek wraz z uzasadnieniem potrzeby dodatkowego wsparcia należy złożyć w jednostce organizacyjnej PFRON wskazanej do realizacji umowy, tj. w Oddziale lub Departamencie ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Można go również przesłać pocztą na adres jednostki organizacyjnej PFRON wskazany w umowie o zlecenie realizacji zadań. Data stempla pocztowego nie może być późniejsza niż 19 października 2022 r. Ponadto istnieje możliwość złożenia wniosku z wykorzystaniem podpisu elektronicznego poprzez platformę ePUAP. Fundusz akceptuje: kwalifikowany podpis elektroniczny (złożony w okresie ważności certyfikatu) lub podpis zaufany (Profil Zaufany na platformie ePUAP). Szczegółowe informacje uzyskać można w oddziałach PFRON.

 

Opracowanie: redakcja miesięcznika „Filantrop Naszych Czasów”. Zdjęcie pochodzi z zasobów serwisu pixabay.com