Nagroda Starosty Poznańskiego

Zdjęcie przedstawia statuetki.

Do końca października można składać wnioski w kolejnej edycji konkursu o Nagrodę Starosty Poznańskiego. Nagroda ma charakter rzeczowy i jest przekazywana w formie statuetki oraz dyplomu raz w roku, w trzech kategoriach: przedsiębiorczości, inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych. Jest to okazja, aby wypromować osoby i podmioty działające aktywnie na rzecz dobra wspólnego.

Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić Zarząd Powiatu w Poznaniu, grupa co najmniej 100 mieszkańców powiatu poznańskiego, grupa co najmniej trzech organizacji społecznych lub stowarzyszeń, organy bądź jednostki pomocnicze gmin. Celem inicjatywy jest uhonorowanie najbardziej zaangażowanych przedsiębiorców, osób indywidualnych i organizacji, które swoją postawą przyczyniają się do poprawy warunków życia innych, mobilizują do zmian oraz wdrażają ciekawe pomysły i projekty, dzięki którym lokalne społeczności mogą się rozwijać.

Nagroda w kategorii przedsiębiorczość przyznawana jest osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która przez działalność gospodarczą przyczynia się do rozwoju ekonomicznego powiatu poznańskiego oraz sprzyja realizacji zadań samorządu powiatowego – na przykład realizując politykę kadrową nastawioną na wsparcie osób czasowo bądź długotrwale bezrobotnych czy wspierając osoby z niepełnosprawnościami w dążeniu do uzyskania zatrudnienia.

Nagroda w kategorii inicjatyw obywatelskich może być przyznana osobie lub osobom fizycznym, które poprzez podejmowane inicjatywy obywatelskie wspierają szeroko rozumianą ideę społeczeństwa obywatelskiego i przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnej powiatu poznańskiego – na przykład promując pożyteczne inicjatywy wspierające osoby potrzebujące, inicjując nowatorskie formy aktywności kulturalnej i społecznej lub promując zdrowy styl życia albo realizując inicjatywy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Ostatnia z kategorii – organizacje pozarządowe – to nagroda dla stowarzyszenia lub fundacji, która poprzez działalność statutową przyczynia się do rozwoju społeczności lokalnej powiatu poznańskiego i realizuje inicjatywy związane np. z upowszechnianiem idei wolontariatu, wspieraniem idei integracji społecznej osób i grup zagrożonych wykluczeniem, organizowaniem akcji edukacyjnych i popularyzujących wiedzę o regionie, społeczeństwie obywatelskim czy w zakresie przedsiębiorczości.

Formularz wniosku do wypełnienia został umieszczony na stronie https://powiat.poznan.pl Wnioski można składać do 31 października na adres mailowy joanna.felinska@powiat.poznan.pl, pocztą na adres: Gabinet Starosty, Starostwo Powiatowe, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań lub osobiście w kancelarii Starostwa. W przypadku braków formalnych we wniosku możliwe jest ich uzupełnienie w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

 

Oprac. Redakcja miesięcznika „Filantrop Naszych Czasów”. Zdjęcie pochodzi z zasobów strony rokietnica.pl