Szkolenie dla instruktorów

Człowiek niewidomy z białą laską przechodzi przez przejście dla pieszych

Do 22 lutego trwa rekrutacja na szkolenie podnoszące kwalifikacje instruktorów orientacji przestrzennej i mobilności. Organizatorami szkolenia są: Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Polski Związek Niewidomych. Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W ramach doskonalenia zawodowego uczestnicy bezpłatnego szkolenia będą mogli wziąć udział w zajęciach z zakresu metodyki nauczania orientacji przestrzennej małych dzieci z niepełnosprawnością wzroku, metodyki nauczania orientacji przestrzennej osób z niepełnosprawnością sprzężoną, metodyki nauczania orientacji przestrzennej z wykorzystaniem echolokacji, nowoczesnych technologii i metodyki nauczania orientacji przestrzennej osób poruszających się z psem przewodnikiem. Dodatkowo każdy z uczestników szkolenia zobowiązany będzie odbyć indywidualny trening z co najmniej dwoma osobami z niepełnosprawnością wzroku w łącznym wymiarze około 200 godzin, za który wypłacone zostanie wynagrodzenie. Zaplanowano objęcie wsparciem łącznie 96 instruktorów orientacji przestrzennej i mobilności. Wszystkie zjazdy szkoleniowe będą odbywały się w Warszawie.

Zgłoszenia należy nadsyłać drogą elektroniczną, na adres e-mail jednego z organizatorów: topon@laski.edu.pl, Malgorzata.Bialek@firr.org.pl lub EOleksiak@pzn.org.pl 

Informacji o projekcie oraz zasadach rekrutacji udzielają:

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie

Ada Wróblewska

e-mail: Ada.Wroblewska@laski.edu.pl, tel.: +48 693 171 213

Polski Związek Niewidomych

Elżbieta Oleksiak

e-mail: EOleksiak@pzn.org.pl, tel.: +48 662 225 802

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Anna Rozborska

e-mail: Anna.Rozborska@firr.org.pltel.: +48 663 883 334

Małgorzata Białek

e-mail: Malgorzata.Bialek@firr.org.pl


Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

Kamila Miler-Zdanowska

e-mail: KMiler@aps.edu.pl, tel.: + 48 501 230 996

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Katarzyna Krysik

e-mail: KKrysik@pfron.org.pl, tel.: 22 50 55 564; +48 511 862 229

Dominika Szewczyk-Dąbrowa

e-mail: DSzewczyk-Dabrowa@pfron.org.pl, tel.: 22 50 55 516; +48 538 508 031

 

Źródło: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (www.pfron.org.pl), zdjęcie pochodzi z zasobów Polskiego Związku Niewidomych.