Zostań pracownikiem socjalnym

Dwie kobiety rozmawiają ze sobą.

Do końca września trwa nabór do Kolegium Pracowników Służb Społecznych (KPSS) w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (WSCKZiU) nr 2 w Poznaniu. Kształcenie w zawodzie pracownik socjalny jest bezpłatne zarówno w trybie dziennym, jak i zaocznym. Wymagane jest przedłożenie oryginału bądź odpisu świadectwa dojrzałości. Nie obowiązują egzaminy wstępne, nie ma ograniczeń wiekowych, a nauka trwa trzy lata.

Pracownik socjalny to zawód oficjalnie wprowadzony w Polsce zarządzeniem ministra oświaty z dnia 4 listopada 1966 roku, jednak warto wiedzieć, że początki edukacji w tym zawodzie sięgają znacznie głębiej, bo okresu przedwojennego (kształcenie pracowników socjalnych prowadzone było już w latach dwudziestych XX wieku). Podstawowym zadaniem pracownika socjalnego jest – jak wskazują źródła internetowe – pomoc osobom indywidualnym, rodzinom, a także innym grupom społecznym w procesie usamodzielnienia, odzyskaniu bądź umocnieniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.

Niezaznajomionym z obowiązkami zawodowymi pracownika socjalnego przedstawiciel tej profesji kojarzy się najczęściej z osobą, która składa potrzebującym wizyty w domu i ustala, czy wsparcie się należy, czy też nie. Wywiad środowiskowy przeprowadzany w miejscu zamieszkania osoby bądź rodziny potrzebującej jest zaledwie jedną z wielu metod pracy pracownika socjalnego. Prócz tego pracownik socjalny współuczestniczyć może w realizacji rozmaitych projektów charytatywnych i innych podobnych przedsięwzięć zmierzających do wyrównywania szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i społecznie wykluczonych. Może być zatrudniony w ośrodku pomocy społecznej, miejskim ośrodku pomocy rodzinie, w domu pomocy społecznej lub domu dziecka, ośrodku interwencji kryzysowej, ośrodku dla bezdomnych jak również w organizacji pozarządowej (na przykład w stowarzyszeniu lub fundacji wspierającej osoby z niepełnosprawnościami czy rodziny, w których występuje przemoc). Praca pracownika socjalnego jest ciekawa, wymaga zarówno umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji jak i współpracy zespołowej.

Podczas nauki w kolegiach pracowników służb społecznych słuchacze tego kierunku zapoznają się z zagadnieniami z zakresu prawa rodzinnego, struktury i organizacji pomocy społecznej, metodyki i metodologii pracy socjalnej, pedagogiki społecznej, podstaw komunikacji interpersonalnej, socjologii i innych dziedzin. Kształcenie obejmuje również obowiązkowe praktyki zawodowe, dzięki którym można poznać specyfikę pracy w danej placówce, zdobyć pierwsze doświadczenia, a na zakończenie nauki wybrać specjalizację.

Kształcenie w KPSS w Poznaniu to ponadto możliwość w pełni bezpłatnej nauki języka obcego przez 3 lata, co pozwala na przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kompetencje językowe (we własnym zakresie). Zawód pracownika socjalnego z pewnością zainteresuje każdego, komu bliskie są nauki społeczne oraz potrzeba niesienia pomocy ludziom w kryzysie. Można się sporo nauczyć i zyskać prestiżowy zawód ceniony zarówno w Polsce jak i w innych krajach UE. Ciekawe zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę dydaktyczną są również niekwestionowanym atutem nauki w KPSS w Poznaniu. Edukacja kończy się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Szczegółowych informacji udziela Justyna Dutkiewicz, wicedyrektor WSCKZiU nr 2 – tel. (61) 852 96 25, 516 059 408, e-mail: sekretariat@wsck.pl, strona placówki: link do strony

 

Tekst: Karolina Anna Kasprzak, zdjęcie ilustracyjne pochodzi z zasobów strony https://bezpieczenstwopubliczne.pl